Drevené dekorácie do každej domácnosti a kancelárie

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Marco Polo & Co. s. r. o., Nejedlého 1915/10, 841 02  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55373666, DIČ: 2121967562, IČ DPH: SK2121967562. . (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú
  adresa: Marco Polo & Co. s. r. o., Nejedlého 1915/10, 841 02  Bratislava, Slovenská republika. email: [email protected]
  telefón: +421 911 578 368
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  – plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  – oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  – Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  – vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
  – zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Čas uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  – po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  – po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
  – podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  – zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  – zaisťujúce marketingové služby
  – zaisťujúce účtovné služby
  – úrady
  – Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  – právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  – právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, – – prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  – právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  – právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  – právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  – právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.
 2. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Informačná povinnosť

 1. Spoločnosť Marco Polo & Co. s. r. o. (ďalej len „e-shop”), so sídlom Nejedlého 1915/10, 841 02  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55373666, DIČ: 2121967562, IČ DPH: SK2121967562., (ďalej len „Správca“), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) spracováva Vami poskytnuté osobné údaje.
 2. E-shop spracováva Vaše osobné údaje iba na základe jedného zo zákonných dôvodov spracovania, a to buď:
  – z dôvodu spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, alebo pre uzavretie takej zmluvy,
  – na základe oprávneného záujmu, teda za účelom poskytnutia relevantného obsahu, ktorý bude pre Vás zaujímavý, kedy tieto údaje spracovávame automaticky a pomôcť cookies, alebo
  – informovaného súhlasu so spracovaním.
 3. Vaše osobné údaje e-shop spracováva predovšetkým za účelom nákupu tovaru a služieb, starostlivosti o zákazníkov a marketingovej činnosti.
 4. Osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo na uzavretie takejto zmluvy bude e-shop spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade osobných údajov, ku ktorým bol udelený informovaný súhlas, tak tieto bude e-shop spracovávať po dobu 7 rokov.
 5. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na emailovú adresu [email protected] alebo listu na kontaktné údaje e-shopu podľa bodu 1.
 6. E-shop je oprávnený spracovávať osobné údaje manuálne a automatizovane aj prostredníctvom určených spracovateľov. Aktuálny zoznam spracovateľov poskytne e-shop na vyžiadanie. Osobné údaje budú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom e-shopu a spracovateľa, a to iba v miere nevyhnutnej na účely spracovania.
 7. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa GDPR máte právo:
  – vziať súhlas kedykoľvek späť,
  – požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  – požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  – vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  – požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,
  – v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov

Ďalej vyhlasujem, že som bol poučený o tom, že poskytnutie osobných údajov prostredníctvom tohto formulára je úplne dobrovoľné.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20. 11 .2023.Marco Polo & Co. s. r. o.

0
  0
  Váš Košík
  Váš Košík je PrázdnyVrátiť sa do Obchodu